Audyt energetyczny termowizja

Oferujemy:
Badania termowizyjne w budownictwie
Badania termowizyjne w przemyśle
Lokalizowanie wycieków i przecieków instalacji

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków
Doradztwo techniczne w zakresie oszczędzania energii

 

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane.

 

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej dla budynku lub lokalu mieszkalnego (cetyfikat energetyczny) ocenia wielkość zapotrzebowania na energię wynikające z przeznaczenia i standardu budynku lub lokalu mieszkalnego oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stalych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku lub lokalu mieszkalnego przez jego użytkowników.

 

Budynki, które muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej:

a) każdy budynek oddawany do użytkowania oraz podlegający zbyciu lub wynajmowi;

b) budynki użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 (tj. dworce, szkoły, lotniska, muzea, hipermarkety) - dla tych budynków wymagane jest, aby świadectwo było umieszczone przy głównym wejściu;

c) budynek po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku (tj. wymiana okien, termomodernizacja);

d) mieszkanie;

e) lokal w budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową (tj. wynajmowany lokal w kamienicy).

 

Przepisów w sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie stosuje się do budynków (Prawo Budowlane art. 5 ust. 7):
a) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
b) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
c) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
d) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
e) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2*rok);
f) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
g) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 

Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane).

 

Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/(m2*rok) niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.

 

Świadectwo sporządza się w przypadku umów, na podstawie których następuje:
a) przeniesienie własności:
- budynku,
- lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub
- będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, albo
b) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
– zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;
c) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową - wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.

 

Charakterystyka energetyczna budynku określona w świadectwie energetycznym jest zbiorem danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Wdrożenie obowiązku certyfikacji energetycznej budynków i lokali nakłada na państwa członkowskie Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Powyższa Dyrektywa ma na celu racjonalizowanie zużycia energii w sektorze mieszkaniowym i usługowym, którego główną część stanowią budynki. Nowe rozwiązania mają zmotywować deweloperów oraz obecnych właścicieli budynków i mieszkań do działań mających na celu oszczędność zużywanej energii. Obserwując rynek cen nośników energetycznych nietrudno zauważyć stałą tendencję wzrostu cen energii pod różnymi postaciami, które w sposób jednoznaczny wpływają na koszty eksploatacji budynków i mieszkań. Jest kwestią najbliższej przyszłości kiedy ta prawidłowość zostanie zauważona na rynku nieruchomości, a reakcją na wzrost cen energii będzie spadek cen nieruchomości, które w trakcie eksploatacji zużywają zbyt dużo energii. Wprowadzenie obowiązku posiadania certyfikatów jest wyznacznikiem jakości nieruchomości lub inaczej wysokości kosztów jej użytkowania. W miarę upowszechniania się tego dokumentu, „jakość energetyczna” nieruchomości będzie kolejnym ważnym parametrem branym pod uwagę w obrocie nieruchomościami obok innych takich jak lokalizacji, powierzchni czy stan techniczny.

 

Zwykle świadectwo charakterystyki energetycznej budynku składają się z 4 stron:

 

Strona nr 1 – tytułowa zawierająca:

- datę ważności świadectwa oraz podstawowe dane o budynku (rodzaj budynku, adres, rok budowy, liczba lokali mieszkalnych (użytkowych), powierzchnia użytkowa);

- cel sporządzenia świadectwa (budynek nowy, budynek istniejący, najem, sprzedaż, rozbudowa);

- fotografię budynku

- charakterystykę energetyczną (wartość wskaźnika EP rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem ocenianego budynku);

- suwak - graficzne porównanie wskaźnika EP dla ocenianego budynku z wartością referencyjną EP wynikającą z wymagań obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych;

- dane dotyczące warunków klimatycznych, dla których określono charakterystykę energetyczną budynku (nazwa stacji klimatycznej);

- dane dotyczące osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej (imię i nazwisko, adres, nr uprawnień budowlanych lub numer wpisu do rejestru Ministerstwa Infrastruktury);

- datę wydania świadectwa oraz pieczątkę i podpis osoby, która wykonała świadectwo.

 

Strona nr 2 zawierająca:

- charakterystykę techniczno-użytkową (przeznaczenie budynku, powierzchnie użytkowe - mieszkalne i niemieszkalne, powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze, temperatury eksploatacyjne, kubatura, wskaźnik A/V, liczba użytkowników, opis osłony termicznej, opis i parametry instalacji ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i ewentualnie oświetlenia wbudowanego);

- zestawienie wielkości obliczeniowego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną na poszczególne cele użytkowe wraz z podaniem procentowego udziału poszczególnych potrzeb energetycznych w zapotrzebowaniu sumarycznym);

 

Strona nr 3 zawierająca:

- uwagi dotyczące możliwości zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku;

- uwagi dotyczące możliwości zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródła energii;

- uwagi w sprawie zmian ograniczających zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku;

- uwagi w sprawie zmian ograniczających zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej;

- inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej;

 

Strona nr 4 zawierająca:

- objaśnienia pojęć zawartych w świadectwie;

- informacje dodatkowe jak np. podstawy prawne wynikające z Prawa Budowlanego.

 

Jakie informacje zawierają świadectwa charakterystyki energetycznej (zwane również potocznie certyfikatami energetycznymi)?

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera wiele przydatnych informacji. Przede wszystkim informacje z jakim zużyciem energii musi się liczyć właściciel lub najemca budynku (mieszkania). Jest jednak pewna trudność: trzeba je odszukać wśród wielu dziwnie brzmiących oznaczeń. Najważniejsze są dwa wskaźniki: zapotrzebowania na energię pierwotną: EP i na energię końcową: EK. EP to zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną. Innymi słowy, ile nasz budynek będzie zużywał nieodnawialnych zasobów naszej planety. Wskaźnik ten mówi o tym, jak bardzo ekologiczny jest nasz budynek. EP to ilość energii przypadająca na każdy metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej Af. Jeśli więc pomnożonymi EP razy Af, otrzymamy ilość kWh energii nieodnawialnej jaką nasz budynek zużyje w ciągu roku. Af - nie oznacza wprost powierzchni użytkowej, jaką można znaleźć w opisie technicznym w projekcie. Oznacza powierzchnię ogrzewaną - netto. Wartość naszego EP powinna być niższa niż wartość podana dla "Budynku wg WT 2008". Oznaczenie WT 2008 oznacza dokument zwany Warunkami Technicznymi z roku 2008. Zawiera on wskazówki dotyczące praktycznych aspektów projektowania, budowy i użytkowania obiektów. Mówi również o wymaganej izolacyjności cieplnej ścian, okien i pozostałych tzw. przegród budowlanych.

 

Druga strona świadectwa dostarcza szczegółów dotyczących zapotrzebowania naszego budynku na energię. Możemy dowiedzieć się ile energii pochodzi z jej poszczególnych nośników - na przykład węgla kamiennego, gazu ziemnego, czy energii elektrycznej. Możemy również wywnioskować ile procent energii przeznaczane jest na ogrzanie budynku, ile na przygotowanie ciepłej wody, a ile na obsługę urządzeń pomocniczych np. pomp wody.

 

Warto tu wspomnieć o pojawiającej się tak zwanej energii użytkowej. Ogólnie, tym różni się ona od energii końcowej, że nie jest obarczona współczynnikami sprawności. Jeśli wszystkie nasze instalacje miałyby sprawność 100%, wówczas energia użytkowa = energii końcowej Oto prosty przykład: nasz budynek potrzebuje powiedzmy 120 kWh/m2 na rok - jest to energia użytkowa. Jednak całkowita sprawność naszego systemu ogrzewania wynosi 55%. Oznacza to, że musimy zakupić blisko dwukrotnie więcej energii, czyli 218 kWh/m2 na rok. Jest to energia końcowa EK. Jeśli zatem będziemy ogrzewać budynek gazem, wówczas musimy pomnożyć EK razy 1.1 (przez tzw. współczynnik nakładu). I mamy 240 kWh/m2 na rok. Jest to energia pierwotna EP. Dla porównania, współczynnik nakładu na prądu elektrycznego wynosi aż 3.0 - zatem EP = 654! Natomiast jeśli skorzystamy z energii słonecznej, współczynnik nakładu wynosić będzie 0, czyli EP = 0! Niestety, w naszym klimacie prawdopodobnie nie spotkamy świadectwa, w którym EP będzie równa zero - czyli budynek nie zużywa nieodnawialnej energii.

 

Im wskaźniki EP i EK są niższe, tym lepsza jest charakterystyka energetyczna budynku.

 

Załóżmy, że EK domu o powierzchni 150 m2. wynosi 120 kWh/m2 rocznie. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową wyniesie więc 18000 kWh. Jeśli budynek ogrzewany jest za pomocą węgla, gazu czy drewna, można obliczyć roczne zapotrzebowanie na każdy z tych nośników energii. W tym celu trzeba uwzględnić ich wartość opałową. Np. wartość opałowa metra sześciennego gazu ziemnego wysokometanowego typ E (dawniej GZ-50) przeliczonego na kWh wynosi 9.57 kWh/m3. Czyli do ogrzania naszego przykładowego domu potrzeba rocznie 1881 m3 gazu. Z kolei roczne zapotrzebowanie na węgiel kamienny (wartość opałowa węgla kamiennego - orzech wynosi 7.38 kWh/kg) wynosi 2440 kg, na drewno opałowe (drewno z 12 - 20% zawartością wody ma wartość energetyczną 4 kWh/1kg) 4500 kg, na propan (wartość opałowa 7.03 kWh/dm3) 2561 dm3, na olej opałowy lekki (10.94 kWh/dm3) 1646 dm3.

 

Mając te dane i ceny poszczególnych nośników, możemy wybrać wariant najbardziej ekonomiczny. Dom może być bowiem energooszczędny, a mimo to dość kosztowny w utrzymaniu, jeśli np. jest ogrzewany prądem. Trzeba też pamiętać o tym, że wskaźnik EK to coś w rodzaju średniego zużycia paliwa, które podają producenci samochodów. W praktyce zużycie energii może być większe lub mniejsze od wskaźnika EK. Zależy ono - podobnie jak w aucie - od indywidualnych upodobań i poczucia komfortu cieplnego właścicieli. Jedni lubią mieć w mieszkaniu temperaturę 26 st. C, a inni wolą marznąć zimą w 18-19 st. C.

 

Ważnej informacji dostarcza też wykres suwakowy - przedstawia bowiem poziom zużycia energii w porównaniu z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych (warunki techniczne). Dwie dolne strzałki wskazują EP obliczone według tych przepisów dla budynków nowych i przebudowywanych, górna strzałka pokazuje EP dla ocenianego domu. Wartość tego wskaźnika zależy m.in. od bryły budynku i powierzchni użytkowej. Jeśli górna strzałka jest na lewo od dolnych strzałek, to dobrze. Świadczy to o tym, że dom jest bardziej energooszczędny, niż wymagają tego przepisy budowlane. Ale jeśli układ strzałek jest odwrotny, to dla właściciela domu powinno to być sygnałem, że wymaga on termomodernizacji, czyli np. docieplenia.

 
 

Termografia i termowizja znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Ekspertyzy, badania i pomiary termograficzne z wykorzystaniem kamery termowizyjnej umożliwiają:
- szukania pęknięć i niejednorodności materiałów;
- wykrywanie miejsc w przegrodach budowlanych charakteryzujących się podwyższonymi stratami ciepła;
- dokumentowanie uszkodzeń, napraw, prac izolacyjnych;
- weryfikację poprawności montażu stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykrywania zawilgoceń, oceny jakości wykonania izolacji cieplnej budynków oraz wyszukiwania mostków cieplnych, a także urządzeń chłodniczych, miejsc ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania, lokalizacji uszkodzeń i pęknięć sieci grzewczych i wodociągowych;
- badania stanu izolacji pieców różnego rodzaju, suszarni, kotłów oraz rurociągów;
- badania instalacji grzewczych, kotłowni i węzłów cieplnych pod kątem strat ciepła;
- wykrycie nieszczelności oraz wad instalacji wodnych w ścianach, podłogach, pod ziemią;
- lokalizację przebiegu instalacji wodnych zakrytych, wbudowanych w przegrody budowlane;
- ocenę instalacji kominowych;
- lokalizację miejsc o zwiększonej wilgotności generujących ryzyko powstawania grzybów i pleśni;
- znaczący wzrost jakości okresowych przeglądów technicznych nieruchomości;
- diagnostykę przeciążeń w instalacjach elektrycznych;
- poznanie stanu technicznego nieruchomości przed jej nabyciem.
- wykrywania zbrojeń w betonie (konieczność wcześniejszego nagrzania metodą indukcyjną;
- oceny jakości przy projektowaniu odzieży zimowej;
- badań urządzeń grzejnych w gospodarstwach domowych;
- badań opon samochodowych na stanowiskach próbnych i w ruchu;
- badań silników spalinowych i turbin;
- badań obwodów elektronicznych pod kątem rozpływu ciepła oraz oceny jakości chłodzenia podzespołów;
- rejestrowania z samolotu rozkładu temperatury powierzchni lądów i wód, wykrywania samozapłonów hałd węglowych, składowisk śmieci, silosów, lokalizacji skażeń cieplnych wód i gruntów;
- nadzoru pracy i wykrywania punktów przegrzania maszyn i urządzeń wirujących, łożysk, przekładni, wałów, sprzęgieł, pasków napędowych, łańcuchów, przenośników, kompresorów, pomp;
- wykrywania punktów przegrzania w urządzeniach i instalacjach elektrycznych, jak np. bezpieczników, styków, łączników, linii napowietrznych i kablowych, podstacji, transformatorów, tyrystorów, silników, izolatorów, obwodów elektrycznych;
- diagnostyki medycznej – lokalizacja miejsc na ciele człowieka o podwyższonej temperaturze lub o asymetrycznym jej rozkładzie (onkologia, reumatologia, ginekologia, okulistyka).

 

Zalety badań termowizyjnych:
a. dają natychmiastowy wynik,
b. są nieinwazyjne i nieniszczące,
c. umożliwiają planowanie prac remontowych,
d. umożliwiają ograniczenie kosztów eksploatacji urządzeń i instalacji,
e. mogą być wykonywane w trakcie eksploatacji urządzeń i instalacji,
f. pozwalają na wcześniejsze diagnozowanie zagrożeń, a tym samym uniknięcie znacznych strat.

Jedyną ale bardzo istotną wadą termografii jest wysoka cena samych kamer termowizyjnych, pomimo znacznego spadku cen na przestrzeni ostatnich lat. Cena średniej klasy kamery waha się w przedziale od 25000 do 80000 zł (w zależności od parametrów technicznych, dokładności i producenta). Najdokładniejsze model kosztują nawet 200000 zł. Według opinii fachowców modele kamer termowizyjnych w cenie do 5000-15000 zł należy traktować jako gadżety elektroniczne.

 

Lokalizacja wycieków i instalacji. Czy zastanawiali się Państwo w jaki sposób można w ścianie lub w podłodze odnaleźć ukrytą instalację? Może chcieliście wykonać otwór, ale obawialiście się, by nie uszkodzić ogrzewania podłogowego... Być może próbowaliście odnaleźć przewody elektryczne, będące i nie będące pod napięciem. Użytkując budynki stajemy często przed wyzwaniem odnalezienia ułożonych rurek ogrzewania podłogowego, kabli elektrycznych, czasem też prętów zbrojeniowych. Wykorzystanie termowizji wraz z użyciem zaawansowanych technologicznie detektorów z sensorem radarowym pozwala na pewne i bezpiecznie zlokalizowanie różnego rodzaju instalacji: metalowych (także nieżelazne, jak aluminium i miedź), niemetalowych - tworzywa sztuczne, przewodów (kabli) pod napięciem lub bez napięcia.

 

Użycie kamery termowizyjnej, wszechstronnego lokalizatora instalacji, specjalistycznych wilgotnościomierzy oraz przyrządu do elektroakustycznego wykrywanie wycieków  umożliwia:

- odnalezienie przewodów, kabli, rur, prętów;

- odszukanie przewodów ogrzewania podłogowego (centralnego);

- bezpieczne wiercenie w ścianach i w podłodze, bez ryzyka porażenia prądem i możliwości uszkodzenia innych instalacji;

- lokalizację nieszczelności i przecieków w instalacjach ogrzewania, ciepłej i zimnej wody. 

 

Dzięki zastosowaniu termowizji, badań akustycznych oraz użyciu lokalizatora instalacji wykorzystującego radarową metodę detekcji i specjalistycznych wilgotnościomierzy teraz staje się możliwe wykrycie przecieków wody z instalacji w budynkach. Rozszczelnienia instalacji wody użytkowej lub centralnego ogrzewania są zjawiskiem dość częstym. Niestety odnalezienie przecieku w tradycyjny sposób - rozkuwanie podłogi bądź ściany - jest bardzo kosztowne i czasochłonne.

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi ułatwia nam odnalezienie przecieków - w domach jednorodzinnych, budynkach przemysłowych, szkołach, biurach. Często wiąże się to z wielotysięcznymi oszczędnościami dla właścicieli obiektów. Odszukanie miejsca wycieku ograniczało rozkuwanie zwykle do bardzo niewielkiej powierzchni, zatem awaria mogła zostać usunięta w ciągu kilku godzin.

 

Przydatne informacje techniczne dotyczące lokalizacji wycieków

- badanie wykrywania przecieków dotyczy budynków, nie prowadzimy badań w terenie otwartym;

- zwykle nie zajmujemy się lokalizacją przecieków od wód z opadów atmosferycznych;

- rurki instalacji z wodą mogą być umieszczone w ścianach, w stropach jak i w podłodze;

- przyjmuje się, że minimalny wykrywalny wyciek szacuje się na 30 litrów na dobę, tak zwane pocenie się rurek jest trudno wykrywalne;

- w czasie badania instalacja musi pracować z ciśnieniem roboczym - nawet mimo wycieku - nie jest możliwe zlokalizowanie wycieku w pustej lub odciętej instalacji;

- najwyższe prawdopodobieństwo odnalezienia wycieku występuje w instalacjach z ciepłą wodą; jeśli zatem wyciek dotyczy instalacji z zimną wodą, zaleca się na czas badania (o ile to możliwe) podłączenie do instalacji gorącej wody;

- badanie stetofonem ma na celu wykrycie wibracji i szumów generowanych przez wypływającą wodę, zatem na czas badania niezbędne jest wyłączenie wszelkich urządzeń powodujących drgania i szumy, a w szczególności dotyczy to pomp, lodówek, zamrażarek, zmywarek; w czasie badania należy zapewnić ciszę, dlatego też dla każdej kategorii budynków oraz ich lokalizacji należy dobrać odpowiedni termin i porę badania (np. w szkołach mogą to być dni wolne od zajęć lub wieczory, w mieszkaniach w porze nocnej);

- w miarę możliwości zaleca się oszacowanie wielkości wycieku: w tym celu można założyć na instalację manometr i ocenić jak szybko po odcięciu źródła zasilania (zakręcenie zaworu) spada ciśnienie lub posiłkować się wskazaniami wodomierza przy uzupełnianiu ubytku wody;

- może okazać się, że w niektórych sytuacjach niezbędna jest obecność w czasie badania również hydraulika (gdy konieczna jest ingerencja w badaną instalację), zwykle jednak hydraulik nie jest potrzebny, gdyż badanie jest bezinwazyjne;

- należy pamiętać, iż usługa lokalizacji wycieków jest badaniem, sukces każdego badania określa się pewnym prawdopodobieństwem, prawdopodobieństwo lokalizacji wycieku jest zależne od wielu czynników, a w szczególności od: wielkości wycieku, głębokości ułożenia rur (zdarza się, że instalacja jest ułożona głęboko pod grubą warstwą styropianu (np. 15 cm) nie licząc grubości wylewki betonowej), faktu czy jest to ciepła, czy zimna woda itp., znajomości dokładnego przebiegu (ułożenia) cieknącej instalacji, jeśli nie ma dokumentacji technicznej lub gdy instalacja ułożona została niezgodnie z planami instalacji i ich rysunkami technicznymi.

 

Stosowany przez nas lokalizator wykorzystuje radarową technologię detekcji UWB (Ultra Wide Band). Urządzenie to z najwyższą precyzją lokalizuje obecność obiektów do głębokości 150 mm. Jego czujniki radarowe wykrywają z dokładnością do milimetra metale żelazne i kolorowe, przewody elektryczne, belki drewniane i przewody z tworzyw sztucznych np. elementy ogrzewania podłogowego i ściennego. Dzięki użyciu wilgotnościomierzy mikrofalowych wykorzystujących pojemnościowe mierzenie wilgotności oraz stetofonu - przyrządu do elektroakustycznego wykrywanie wycieków wody (urządzenie służące do rejestracji i wzmacniania wszelkiego rodzaju dźwięków materiałowych, zapewnia odtwarzanie bez zniekształceń nawet cichych dźwięków, umożliwia dokładniejsze wykrycie nieszczelności) teraz staje się możliwe jeszcze dokładniejsze wykrycie nieszczelności w instalacjach domowych, wycieków, uszkodzeń w instalacjach wody i ogrzewania itp. Dzięki nam, teraz już nie będziecie Państwo musieli szukać po omacku, niepotrzebnie skuwać ścian, ryzykować uszkodzeniem podłogówki, możecie szybko i tanio odszukać przewody ukryte w ścianach i w podłodze Waszych domów i mieszkań.

Podkarpacie, Województwo Podkarpackie, tereny byłych województw: rzeszowskiego, krośnieńskiego, przemyskiego, tarnobrzeskiego, Rzeszów, Łańcut, Krasne, Strażów, Krzemienica, Malawa, Łąka, Terliczka, Łukawiec,  Albigowa, Wola Rafałowska, Husów, Błędowa Tyczyńska, Kielnarowa, Błażowa, Harta, Piątkowa, Ujazdy, Futoma, Hermanowa, Barycz, Gwoźnica, Konieczkowa, Niebylec, Gwoźnica, Lutcza, Połomia, Wyżne, Babica, Lutoryż, Mogielnica, Racławówka, Zgłobień, Nosówka, Błędowa Zgłobieńska, Bzianka, Woliczka, Przybyszówka, Świlcza, Trzciana, Czudec, Niechobrz, Wisłoczanka, Glinik Charzewski, Baryczka, Żarnowa, Strzyżów, Żyznów, Markuszowa, Kozłówek, Wiśniowa, Frysztak, Lubla, Twierdza, Domaradz, Nozdrzec, Dydnia, Golcowa, Izdebki, Wara, Przysietnica, Stara Wieś, Jasienica Rosielna, Haczów, Targowiska, Iskrzynia, Krościenko Wyżne, Orzechówka, Rudawiec, Strachocina, Graboiwnica, Krasiczyn, Bircza, Sanok, Besko, Zarszyn, Lesko, Rymanów, Rymanów Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Miejsce Piastowe, Krono, Korczyna, Odrzykoń, Bóbrka, Kombornia, Głowienka, Rogi, Węglówka, Zagórz, Brzozów, Humniska, Stara Wieś, Blizne, Strachocina, Bażanówka, Bukowska, Cisna, Baligród, Rzepedź, Komańcza, Jaśliska, Solina, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Górne, Lutowiska, Wetlina, Wysoka Strzyżowska, Godowa, Boguchwała, Zwięczyca, Słocina, Kielanówka, Staroniwa, Kąkolówka, Straszydle, Cierpisz, Siedliska, Lubnia, Budziwój, Matysówka, Dąbrówki, Smolarzyny, Biedaczów, Giedlarowa, Głuchów, Dubiecko, Dynów, Jawornik Polski, Jawornik Niebylecki, Hyżne, Chmielnik, Bachórz, Dylągówka, Borek Stary, Nowy Borek, Brzóza Królewska, Leżajsk, Nowa Sarzyna, Kuryłówka, Grodzisko Dolne, Wierzawice, Wola Zarczycka, Wólka Niedźwiedzka, Trzeboś, Kamień, Jeżowe, Łętownia, Łowisko, Jelna, Tryńcza, Budy Łańcuckie, Białobrzegi, Świętoniowa, Jawornik, Gorliczyna, Gniewczyna, Brzóza Stadnicka, Wiązownica, Radymno, Zmysłówka, Sieniawa, Dębno, Czarna, Jarosław, Radawa, Szówsko, Laszki, Bolestraszyce, Orły, Żurawica, Medyka, Przemyśl, Przeworsk, Wola Buchowska, Pełkinie, Zarzecze, Pawłosiów, Pruchnik, Sonina, Mirocin, Nowosielce, Gać, Kańczuga, Markowa, Rakszawa, Żołynia, Wola Dalsza, Palikówka, Tyczyn, Trzebownisko, Głogów Małopolski., Jedlicze, Dukla, Krempna, Kołaczyce, Brzostek, Nawsie Brzosteckie, Warzyce, Tarnowiec, Dębowiec, Brzyska, Jasło, Trzcinica, Wielopole Skrzyńskie, Nowy Żmigród, Skołyszyn, Szufnarowa, Jodłowa, Pilzno, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Gnojnica, Witkowice, Lubzina, Nagawczyna, Dębica, Latoszyn, Parkosz, Podgrodzie, Chotowa, Machowa, Czarna Tarnowska, Straszęcin, Żyraków, Góra Motyczna, Róża, Zasów, Dąbie, Wiewiórka, Żarówka, Zdziarzec, Jastrząbka, Dulcza, Radomyśl Wielki, Partynia, Mokre, Podborze, Wadowice Górne, Przecław, Czermin, Borowa, Wola Mielecka, Mielec, Rzemień, Tuszów Narodowy, Złotniki, Malinie, Trześń, Chrząstów, Chorzelów, Chrząstów, Ławnica, Rzędzianowice, Gawłuszowice, Niwiska, Ostrów, Wolica, Kamionka, Pustków, Pustynia, Cmoilas, Kawęczyn, Olchowa, Będziemyśl, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Nockowa, Kamyszyn, Bratkowice, Iwierzyce, Trzciana, Majdan Krolewski, Stary Dzikowiec, Werynia, Kolbuszowa, Raniżów, Wola Raniżowska, Zielonka, Staniszewskie, Mazury, Turka, Zmysłów, Przewrotne, Widełka, Kupno, Hadykówka, Cisówka, Turza, Sokołów Małopolski, Posuchy, Trzebuska, Nienadówka, Wólka Podleśna, Medynia Głogowska, Stobierna, Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Jasionka, Nowa Wieś, Zaczernie, Rogoźnica, Rogoźnica, Zabajka, Budy Głogowskie, Mrowla, Rudna Mała, Rudna Wielka, Miłocin, Krzywa, Nowa Dęba, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko, Ulanów, Harasiuki, Gorzyce, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany, Bojanów, Jarocin, Padew Narodowa, Baranów Sandomierski, Lubaczów, Oleszyce, Polańczyk, Cieszanów, Narol, Horyniec-Zdrój

GROCHALA.eu Emil Grochala

ul. Mikołajczyka 12/36
35-209 Rzeszów
NIP 813-148-73-37

l
tel. +48 17 863 33 34
tel. +48 506 655 173
tel. +48 511 961 873


 

Termowizja Rzeszów

Powered by: MasterCMS